ฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา :
ค้นหาจาก : ทั้งหมด ชื่อโครงการ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม
ประเภท :
สาขาวิชา :
ภาคเรียน/ปีการศึกษา/
โครงการที่ค้นพบ
รหัสอ้างอิง
ชื่อโครงการ
เรียกดูข้อมูล
1
[งานวิจัย (ผู้บริหาร)] การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ชื่อผู้แต่ง : ธนิดา วรรณแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 257 ครั้ง
2
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ดานวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง : นางพรวิไล สุวรรณโชติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 143 ครั้ง
3
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาปัญหานักเรียนไม่เข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 (สคอ.2/3)

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัชทิชา โอภาวัฒนะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 150 ครั้ง
4
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหนาที่และการเรียนดีขึ้นของนักศึกษาในการเรียน วิชาผลิตภันฑ์เบเกอรี่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2/1

ชื่อผู้แต่ง : นายกันตพงศ์ ภาดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
5
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขพฤติกรรมความไม่รับผิดชอบในการจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ หลังใช้งานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 (สคอ.1/2)

ชื่อผู้แต่ง : นายนที ผาสุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 150 ครั้ง
6
[งานวิจัย (ครู)] การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการสุขาภิบาลอาหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ชคอ.1/1)

ชื่อผู้แต่ง : นายอภิชัย สาระสิทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 199 ครั้ง
7
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาและส่งเสริมความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ชคอ.2/2)

ชื่อผู้แต่ง : นางณิชาภัทร นางาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 134 ครั้ง
8
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานตามกำหนดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 (สคอ.1/3)

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจารึก สุรินทร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 139 ครั้ง
9
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคเรียนร่วมกันในวิชา เค้กและการแต่งหน้าเค้ก ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ชคอ.3/2)

ชื่อผู้แต่ง : นางฉันทนา หอมพิกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 173 ครั้ง
10
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโภชนาการบำบัดของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 (สคอ.2/4, 2/5)

ชื่อผู้แต่ง : นายทิวัตถ์ วงศ์อุทุม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 151 ครั้ง
11
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูก ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ชื่อผู้แต่ง : นายชาติชาย คนขยัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 139 ครั้ง
12
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรักษาวินัยในชั้นเรียนระดับ ชั้น ปวช.2 แผนวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฐณิชา ศรีดางาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 180 ครั้ง
13
[งานวิจัย (ครู)] การมีความรับผิดชอบในชั้นเรียน

ชื่อผู้แต่ง : นางนารีรัตน์ โชติบุตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 359 ครั้ง
14
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมในการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/2 , 1/3 แผนกวิชาการโรงแรม

ชื่อผู้แต่ง : นางอรสา แถบเกิด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 125 ครั้ง
15
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนารูปแบบการจัดชั้นเรียนสำหรับการเรียนการสอนรายวิชา ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่อผู้แต่ง : นายชิตณรงค์ อักษรศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 146 ครั้ง
16
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการสร้างภาพสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้แต่ง : นายอัครวิชญ์ บุญใส
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 129 ครั้ง
17
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงการ รหัสวิชา 2308-8501 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช. ชั้นปีที่ 3

ชื่อผู้แต่ง : นางรติภัทร จันทร์ส่อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 137 ครั้ง
18
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ให้มีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น 2 มิติ

ชื่อผู้แต่ง : นายสุริยา จันทร์ส่อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 136 ครั้ง
19
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบด้วยการเสริมแรงบวก

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกมลรัตน์ สุพวงแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 139 ครั้ง
20
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 3

ชื่อผู้แต่ง : นายเสกสัณห์ สิงห์แก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 155 ครั้ง
21
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาที่ไม่ตั้งใจในการวาดภาพสีน้ำมัน ชั้น ปวช.2 วิจิตรศิลป์

ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษณา โมคศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
22
[งานวิจัย (ครู)] เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ชศจ.2

ชื่อผู้แต่ง : นายสุระชาติ พละศักดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
23
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ชั้น สบบ.1/9

ชื่อผู้แต่ง : นางมนฤดี สุวรรณกูฏ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 113 ครั้ง
24
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา สอร.1/3

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนิติยา สัตยากุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
25
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา สบค.2/2

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวฐปนีย์ วงศ์คำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 137 ครั้ง
26
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา สอร.1/4

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววิภารัตน์ แก้วโยธา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 115 ครั้ง
27
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา สบจส.2/2

ชื่อผู้แต่ง : นางอรุณรัตน์ ดวงมาลา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 146 ครั้ง
28
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 กลุ่มที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย คณะวิชาบริหารธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นายอาคม ศรีพรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 124 ครั้ง
29
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 กลุ่ม 4 แผนกวิชาการบัญชี คณะวิชาบริหารธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นางนภัสนันท์ จิรปรียาชานนท์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 133 ครั้ง
30
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาเครื่องใช้สำนักงานชนิดต่างๆ ในรายวิชา งานสำนักงาน (Office Operations) รหัสวิชา 20203-2005

ชื่อผู้แต่ง : นางจตุพร ชาติบัวหลวง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 142 ครั้ง
31
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมมารยาทที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชื่อผู้แต่ง : นางณัฐฐยา งามชื่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 125 ครั้ง
32
[งานวิจัย (ครู)] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Besed Learning) รายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเทียมจันทร์ สวนเข้ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 151 ครั้ง
33
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 โดยการใช้แรงงานเสริมทางบวก

ชื่อผู้แต่ง : นางปรมาภรณ์ นามเฑียร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 124 ครั้ง
34
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน รหัส30216-2003

ชื่อผู้แต่ง : นางกัญปพิมพ์ กนิษฐพยาฆร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 269 ครั้ง
35
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา โครงงาน โดยวิธี PBL Zproject Based Learng) สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเพ็ญประภา แสงสุขวาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 136 ครั้ง
36
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรีนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3แผนกวิชาการตลาดโดยใช้แบบสังเกต แบบสอบถาม แลการนำเสนอหน้าชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดวงดาว จันทร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
37
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูก ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ชื่อผู้แต่ง : นายชาติชาย คนขยัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 139 ครั้ง
38
[งานวิจัย (ครู)] กรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรักษาวินัยในชั้นเรียนระดับ ชั้น ปวช.2 แผนวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฐณิชา ศรีดางาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 132 ครั้ง
39
[งานวิจัย (ครู)] การมีความรับผิดชอบในชั้นเรียน

ชื่อผู้แต่ง : นางนารีรัตน์ โชติบุตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 124 ครั้ง
40
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมในการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/2 , 1/3 แผนกวิชาการโรงแรม

ชื่อผู้แต่ง : นางอรสา แถบเกิด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 118 ครั้ง
41
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนารูปแบบการจัดชั้นเรียนสำหรับการเรียนการสอนรายวิชา ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่อผู้แต่ง : นายชิตณรงค์ อักษรศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 137 ครั้ง
42
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนารูปแบบการจัดชั้นเรียนสำหรับการเรียนการสอนรายวิชา ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่อผู้แต่ง : นายชิตณรงค์ อักษรศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 144 ครั้ง
43
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการสร้างภาพสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้แต่ง : นายอัครวิชญ์ บุญใส
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 164 ครั้ง
44
[งานวิจัย (ครู)] กรอบ ๔ ช่อง ช่วยกำหนดขนาดและสัดส่วนในการร่างภาพ วาดเขียนภาพคนเต็มตัว

ชื่อผู้แต่ง : นายเศรษศาสตร์ อุปมายันต์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
45
[งานวิจัย (ครู)] การเรียนรู้ด้วย ACTIVE LEARNING การเรียนรู้แบบลงมือทำ (ปฏิบัติ) ในรายวิชา การถ่ายภาพระบบดิจิตอล ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1

ชื่อผู้แต่ง : นายธีระพล สีดำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
46
[งานวิจัย (ครู)] ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ (lntegrate Teaching) ในรายวิชา พื้นฐานการออกแบบเขียนแบบ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1

ชื่อผู้แต่ง : นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 117 ครั้ง
47
[งานวิจัย (ครู)] พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ด้วยเทคนิคการสอนแบบปฏิบัติ (Laboratory) ในรายวิชา วิชาการออกแบบลวดลาย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2

ชื่อผู้แต่ง : นายธีระพล ลครรำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 126 ครั้ง
48
[งานวิจัย (ครู)] กรรมวิธีสีน้ำเพื่อนำไปพัฒนาวิชาเทคนิคองค์ประกอบศิลป์

ชื่อผู้แต่ง : นายธวัชชัย หอมทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 128 ครั้ง
49
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ วีดีโอช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมสร้างงานกราฟิกพื้นฐาน ของวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว

ชื่อผู้แต่ง : นายปริญญา ถิระโคตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 116 ครั้ง
50
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาจินตนาการด้วยสีน้ำ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 รายวิชาออกแบบสร้างสรรค์

ชื่อผู้แต่ง : นายวีระพิศ แฝงจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 134 ครั้ง
51
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาที่ไม่ตั้งใจในการวาดภาพสีน้ำมัน ชั้น ปวช.2 วิจิตรศิลป์

ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษณา โมคศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 132 ครั้ง
52
[งานวิจัย (ครู)] เจตคติที่มีต่อวนัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ชศจ.2

ชื่อผู้แต่ง : นายสุระชาติ พละศักดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 118 ครั้ง
53
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา สบบ.2/1

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภาพร แก้วเนตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 119 ครั้ง
54
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องการเขียน PHP จัดการ MySQL ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจันทร์จุฬา อินทวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 114 ครั้ง
55
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ในรายวิชาโครงการนักเรียนชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ชื่อผู้แต่ง : นางสุนันทา กสิพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 92 ครั้ง
56
[งานวิจัย (ครู)] การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย M-Learning วิชาโปรแกรมกราฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัล นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวลำแพน นามจำปา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 131 ครั้ง
57
[งานวิจัย (ครู)] การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) ในรายวิชาหลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (30204-2004)

ชื่อผู้แต่ง : นายคมกริช จุกหอม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 145 ครั้ง
58
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเสริมแรงบวกทางสังคม ในรายวิชา สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2102 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้แต่ง : นายอนรรฆ บุบผาวัลย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 156 ครั้ง
59
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพรายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้นโดยการใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1

ชื่อผู้แต่ง : นายรัตนพันธ์ เจริญพงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
60
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โปรแกรมฐานข้อมูลร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบบทเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชื่อผู้แต่ง : นายสง่า คำอุ่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 101 ครั้ง
61
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาโปรแกรมประมวลคำ รหัสวิชา (20204-2002)

ชื่อผู้แต่ง : นางวราภรณ์ สารวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 125 ครั้ง
62
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมในการเรียน รายวิชาโปรแกรมตาราง รหัสวิชา 20204-2103 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นางเพชรัตน์ บัวทุม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 134 ครั้ง
63
[งานวิจัย (ครู)] การใช้สื่อออนไลน์ในการเรียน วิชาโครงการ ชั้นปวส. 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษณ์ กนิษฐพยาฆร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 133 ครั้ง
64
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา จริยธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชา ธรรมมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร แบบ Active Learning ด้วยการระดมความคิดผ่าน Padiet Application สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นางสุดฤดี ประทุมชาติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
65
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบร่วมมือ Cooperative วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ชื่อผู้แต่ง : นางพิทยาภรณ์ เลิศกระโทก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 386 ครั้ง
66
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีเรียนแบบออนไลน์ (On line / On air) สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.2/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้แต่ง : นางสุพัตรา ทรัพย์ศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 121 ครั้ง
67
[งานวิจัย (ครู)] การปรึกษาพฤติกรรมในชั้นเรียนและการฝึกงานรายวิชาทุกวิชา งานสารบรรณ โดยนักเรียนระดับ ปวสช.ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการประชาสัมพันธิ์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอลิณพ์ริศา สุธัมนาถพงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
68
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา สบจล.1/2

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวประภาพร นัยจิตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 124 ครั้ง
69
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาหลักการตลาด นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคการสอน STAD

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอรทัย ปริต
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 124 ครั้ง
70
[งานวิจัย (ครู)] การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการบัญชีเบื้องต้นกับการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช.2 การบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นายสิรภพ อินทอร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 118 ครั้ง
71
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาชุดฝึกทักษะการบัญชีตั๋วเงิน เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแลกเงิน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนารี ศรีพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 139 ครั้ง
72
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับการบันทึกรายการทางบัญชีและการจัดทำงบการเงินโดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชา การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า (20201-2001)

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววริยดา บริพันธุ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 136 ครั้ง
73
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอนทบทบทวนเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 20201-2107) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัทธมน ขันเพ็ชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
74
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากระบวนการจัดทำบัญชี เรื่องการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการปรับปรุง โดยใช้โจทย์เสริมทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววนิดา สุภสร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 111 ครั้ง
75
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิธีการสอนแบบ KWDL และวิธีการสอนแบบ NHT วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1

ชื่อผู้แต่ง : นางสุพัตรา วงศ์วิศาลพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 129 ครั้ง
76
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 4MAT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในรายวิชาการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ

ชื่อผู้แต่ง : นางราณี ศรีสุรนารี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 132 ครั้ง
77
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะลีลาศจังหวะรุมบ้า โดยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัชรีพร ศรไชย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 120 ครั้ง
78
[งานวิจัย (ครู)] ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ TAI เรื่องปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

ชื่อผู้แต่ง : นายภูมิกมล พลอำนวย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 133 ครั้ง
79
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2/4 และ ปวส.2/5 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการใช้เสริมแรงทางบวก

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบังอร จันโทวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 124 ครั้ง
80
[งานวิจัย (ครู)] รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ TAI เรื่องการตั้งราคาขายและการซื้อขายในระบบผ่อนชำระ วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุธารัตน์ ศรีทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 117 ครั้ง
81
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบแผนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรมของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชนกสุดา อมรรัตนดิลก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 197 ครั้ง
82
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทยให้ถูกต้องของนักเรียน ปวช.1/2 สาขาอาหารและโภชนาการ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชการ หอมหวล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 114 ครั้ง
83
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการเชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงงานการจัดกิจกรรมวิชาบาร์และเครื่องดื่ม กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ชื่อผู้แต่ง : นางเจมณี ทะริยะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 136 ครั้ง
84
[งานวิจัย (ครู)] การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนที่ดีขึ้นของนักศึกษาในการเรียน วิชาการจัดการงานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 แผนกอาหารและโภชนาการ

ชื่อผู้แต่ง : นายอนุชิต วันโท
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
85
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการทางศิลปะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง : นางพรวิไล สุวรรณโชติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 109 ครั้ง
86
[งานวิจัย (ครู)] เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น สคอ.1/1

ชื่อผู้แต่ง : นายอภิชัย สาระสิทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 115 ครั้ง
87
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหาความไม่ตั้งใจเรียน

ชื่อผู้แต่ง : นางณิชาภัทร นางาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
88
[งานวิจัย (ครู)] พฤติการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจารึก สุรินทร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 128 ครั้ง
89
[งานวิจัย (ครู)] การมีวินัยในชั้นเรียน นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1

ชื่อผู้แต่ง : นางนารีรัตน์ โชติบุตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 118 ครั้ง
90
[งานวิจัย (ครู)] การวัดเจคติที่มีต่อวิชา เสื้อผ้าเด็กเบื้องต้นของนักเรียน ระดับชั้น ชคฟ.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ชื่อผู้แต่ง : นางอรสา แถบเกิด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 133 ครั้ง
91
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาการไม่ส่งงาน การบ้านของนักเรียน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกมลรัตน์ สุพวงแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
92
[งานวิจัย (ครู)] การเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ด้วย GOOGLE CLASSROOM

ชื่อผู้แต่ง : นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 113 ครั้ง
93
[งานวิจัย (ครู)] การเพิ่มช่องทางการเรียนรู้โดยการใช้ SOCIAL LERNING UNIT FACEBOOK GROUP กลุ่มเรียนรู้ทางโซเซียล นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิก ในรายวิชาการสร้างภาพกราฟิก

ชื่อผู้แต่ง : นายธีระพล สีดำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 124 ครั้ง
94
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย ในรายวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ ของนักศึกษาระดับชั้นเรียน ชศค.3/1

ชื่อผู้แต่ง : นายธีระพล ลครรำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 129 ครั้ง
95
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียน ออนไลน์ วิชา รูปแบบเครื่องเรือน ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขา ออกแบบ

ชื่อผู้แต่ง : นายวีระพิศ แฝงจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
96
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ วิชา การประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชื่อผู้แต่ง : นางมนฤดี สุวรรณกูฏ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 129 ครั้ง
97
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สบบ.2/3) โดยการใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวก

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภาพร แก้วเนตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 121 ครั้ง
98
[งานวิจัย (ครู)] ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนออนไลน์เพื่อเสริมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของนักศึกษา สบบ.1/3

ชื่อผู้แต่ง : นางอรุณรัตน์ ดวงมาลา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 384 ครั้ง
99
[งานวิจัย (ครู)] ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนออนไลน์เพื่อเสริมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของนักศึกษา สบบ.1/3

ชื่อผู้แต่ง : นางอรุณรัตน์ ดวงมาลา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
100
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 โดยใช้เกมบิงโก

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจันทร์จุฬา อินทวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 119 ครั้ง
101
[งานวิจัย (ครู)] การประยุกต์ทักษะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 20204-2003

ชื่อผู้แต่ง : นางสุนันทา กสิพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 125 ครั้ง
102
[งานวิจัย (ครู)] ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาการสร้างเว็บไซต์ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ของนักเรียนระดับชั้น ชพค.3/1

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวลำแพน นามจำปา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
103
[งานวิจัย (ครู)] การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมในรายวิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล

ชื่อผู้แต่ง : นายคมกริช จุกหอม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 125 ครั้ง
104
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบการสอน PCBL-21 รหัสวิชา 30204-2101 รายวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ชื่อผู้แต่ง : นายอนรรฆ บุบผาวัลย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 183 ครั้ง
105
[งานวิจัย (ครู)] การกระตุ้นความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษา ในการเรียนวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา 30204-2002

ชื่อผู้แต่ง : นางเพชรัตน์ บัวทุม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 182 ครั้ง
106
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการเรียนวิชาโปรแกรมนำเสนอ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นางสุพัตรา ทรัพย์ศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 125 ครั้ง
107
[งานวิจัย (ครู)] การปรับพฤติกรรมการส่งงานไม่ตรงต่อเวลาของนักศึกษา สบจส.1/2 รายวิชางานสำนักงานเชิงปฏิบัติการ

ชื่อผู้แต่ง : นางจตุพร ชาติบัวหลวง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 113 ครั้ง
108
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงานเป็นฐาน วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ชพค.2/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเทียมจันทร์ สวนเข้ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
109
[งานวิจัย (ครู)] ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/2 วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ

ชื่อผู้แต่ง : นางปรมาภรณ์ นามเฑียร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 129 ครั้ง
110
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาการตลาด โดยใช้แบบสังเกต แบบสอบถาม และการนำเสนอหน้าชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดวงดาว จันทร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 115 ครั้ง
111
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานในชั่วโมงเรียน รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น ระดับ ปวช.1

ชื่อผู้แต่ง : นายสิรภพ อินทอร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 115 ครั้ง
112
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิธีการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 3R เรื่องการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิชาการบัญชีเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดิษยา จำนงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 125 ครั้ง
113
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการส่งงาน รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น ของนักเรียนระดับ ปวช.1/2 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้วิธีเสริมแรงทางบวก

ชื่อผู้แต่ง : นายมนตรี ทนงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 117 ครั้ง
114
[งานวิจัย (ครู)] การวัดประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนรายวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน รหัสวิชา 20201-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชีพการบัญชีโดยใช้สื่อออนไลน์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววริยดา บริพันธุ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
115
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาพฤติกรรมการใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ตามค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่ 4 ภายใต้สถานการณ์โควิด 2019 ระดับชั้น ชพบ.2/4 แผนกวิชาการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางอนุธิดา ดาโรจน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 120 ครั้ง
116
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาพฤติกรรมการใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ตามค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่ 4 ภายใต้สถานการณ์โควิด 2019 ระดับชั้น ชพบ.2/5 แผนกวิชาการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสุดสวาท จันโทวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 128 ครั้ง
117
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล รายวิชาการบัญชีภาษีอากร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัชนี ตันติเศรษฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 111 ครั้ง
118
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิธีการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิคการสอน TAI (Team Assisted Individualization) เรื่องกระดาษทำการ วิชาการบัญชีเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1

ชื่อผู้แต่ง : นางเสาวณี แสนทวีสุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
119
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิธีการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL) เรื่องการบัญชีร่วมค้า วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1

ชื่อผู้แต่ง : นางสุพัตรา วงศ์วิศาลพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 120 ครั้ง
120
[งานวิจัย (ครู)] รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาการสอบบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชื่อผู้แต่ง : นางมยุรี สิงหศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 125 ครั้ง
121
[งานวิจัย (ครู)] ประสิทธิผลการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2

ชื่อผู้แต่ง : นางราณี ศรีสุรนารี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
122
[งานวิจัย (ครู)] การใช้ Media Online (Smart Choice) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชนิศา ประสิทธิกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 117 ครั้ง
123
[งานวิจัย (ครู)] เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังการเรียนรู้การฟังการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษจกาโปรแกรมแปลภาษา รายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวแสงจันทร์ แหล่งหล้า
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
124
[งานวิจัย (ครู)] การใช้ Media Online (Smart Choice) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัชรีวรรณา กอสมานชัยกิจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 158 ครั้ง
125
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานรายวิชาลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพของนักศึกษาชั้น สบจล.1/2 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ชื่อผู้แต่ง : นางพรธนนันท์ รักษาศีล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
126
[งานวิจัย (ครู)] การใช้วิธีการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PjBL) ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง โครงงานวิทยาศาตร์เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา 20000-1301

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิรินาฎ พรเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 147 ครั้ง
127
[งานวิจัย (ครู)] การปรับพฤติกรรมในการส่งงานระดับ ปวช.1 พาณิชยการรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม โดยใช้วิธีการส่งเสริมเจตคติ

ชื่อผู้แต่ง : นางชุลีพร สวรรค์ตรานนท์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 113 ครั้ง
128
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวินัยในตนเองในชั้นเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางงการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/4 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบังอร จันโทวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 120 ครั้ง
129
[งานวิจัย (ครู)] การปรับพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวธนพร บุญยนต์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
130
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยการใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวกในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (20000-1301)

ชื่อผู้แต่ง : นางบังอร ไตรศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 129 ครั้ง
131
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 สาขาการโรงแรม ในการไม่ส่งงาน และไม่ส่งการบ้าน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชการ หอมหวล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 116 ครั้ง
132
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2563

ชื่อผู้แต่ง : นางกัญปพิมพ์ กนิษฐพยาฆร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 181 ครั้ง
133
[งานวิจัย (ครู)] ทัศนคติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการสร้างเว็บไซต์
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวลำแพน นามจำปา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 156 ครั้ง
134
[งานวิจัย (ครู)] การใช้แอปพลิเคชั่น ZipGrade ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาธรรมาภิบาลทดโนโลยีสารสนเทศในองค์กร นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวลำแพน นามจำปา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 167 ครั้ง
135
[โครงการ] การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยหลักการมีส่วนร่วม

ชื่อผู้แต่ง : นางสุวนิจ สุริยพันตรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 153 ครั้ง
136
[งานวิจัย (ครู)] การปรับพฤตกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการเรียนของนักเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบังอร จันโทวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 228 ครั้ง
137
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาแบดมินตันโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 ภาคเรียนที่ 2
-
ชื่อผู้แต่ง : นายภูสิทธิ์ แก่นแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 181 ครั้ง
138
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน ปวช.1/2 อาหารและโภชนาการเรื่อง พอลิเมอร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะ
-
ชื่อผู้แต่ง : นายอุรุพงศ์ เทศนา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 246 ครั้ง
139
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่งธิพย์ วุชรธิติ์พรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 200 ครั้ง
140
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒทักษะการเสิร์ฟลกโด่งกีฬาแบดมินตันโดยใช้แบบฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกโด่งสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัชรีพร ศรไชย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 215 ครั้ง
141
[โครงการ] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพของนักศึกษาระดับชชั้นประกาศนัยบัตรวิชชาชีพขึ้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการโรงแรมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ (Active Learning)
-
ชื่อผู้แต่ง : นางณชิตา เถาว์โท
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 199 ครั้ง
142
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผงปรุงรสจากผักไชยาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
-
ชื่อผู้แต่ง : นายภูมิกมล พลอำนวย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 243 ครั้ง
143
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมพฤทธิ์ ก่อนเรียน - หลังเรียน คณิตฯและสถิติ ในงานอาชีพ (3000 - 1404) ของนศ.ระดับ ปวส.1
-
ชื่อผู้แต่ง : นางจันทรักษ์ ธนาคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 216 ครั้ง
144
[งานวิจัย (ครู)] การปรับแก้ไขพฤติกรรมการขาดวินัยในตนเองของผู้เรียนโดยเข้าเทคนิคการสร้างวินัยในตนเอง เอาด้วยวิธีการใช้ "ตัวช่วยและการเสริมแรง"
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวธนพร บุญยนต์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 202 ครั้ง
145
[งานวิจัย (ครู)] การปรับแก้ไขพฤติกรรมการขาดวินัยในตนเองของผู้เรียนโดยเข้าเทคนิคการสร้างวินัยในตนเอง เอาด้วยวิธีการใช้ "ตัวช่วยและการเสริมแรง"
-
ชื่อผู้แต่ง : นางนฤมล ดวงแสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 199 ครั้ง
146
[งานวิจัย (ครู)] การปรับแก้ไขพฤติกรรมการขาดวินัยในตนเองของผู้เรียนโดยเข้าเทคนิคการสร้างวินัยในตนเอง เอาด้วยวิธีการใช้ "ตัวช่วยและการเสริมแรง"ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
-
ชื่อผู้แต่ง : นายวรวัชร วงศ์สุธา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 185 ครั้ง
147
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการตีลูกหยอดของกีฬาแบดมินตันสำหรับนักเรียน ปวช. 2/1 MEP.แผนกวิชาการโรงแรม 2/2562
-
ชื่อผู้แต่ง : นางพรธนนันท์ รักษาศีล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 181 ครั้ง
148
[งานวิจัย (ครู)] การปรับแก้ไขพฤติกรรมการขาดวินัยในตนเองของผู้เรียนโดยเข้าเทคนิคการสร้างวินัยในตนเอง เอาด้วยวิธีการใช้ "ตัวช่วยและการเสริมแรง"สำหรับนักเรียน ปวช.3
-
ชื่อผู้แต่ง : นายพันธกานต์ สายเสียง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 457 ครั้ง
149
[งานวิจัย (ครู)] การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี โดยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนอักษรคำควบกล้ำ ร ล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชการ หอมหวล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 173 ครั้ง
150
[งานวิจัย (ครู)] เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม โดยวิธีการสอนแบบปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอุรัสยา ไชยดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 239 ครั้ง
151
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ภายใต้โครงงานการจัดกิจกรรม วิชางานพัสดุโรงแรมกรณีศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 MEP สาขาการโรงแรม
-
ชื่อผู้แต่ง : นางเจมณี ทะริยะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 324 ครั้ง
152
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ห้อง 1/3 สาขาวิชาการโรงแรม
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัชรนันท์ ทองแดง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 184 ครั้ง
153
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาแก้ปัญหาหารบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องโดยการใช้ใบความรู้เรื่องหลักการวิเคราะห์รายการค้า
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววนิดา สุภสร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 182 ครั้ง
154
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชนี พงษ์ศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 340 ครั้ง
155
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาภาษาอังกฤษธรุกิจในงานอาชีพ ของนักเรียน ชั้น สบค.1/3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-
ชื่อผู้แต่ง : นายนิรุตติ์ การภักดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 222 ครั้ง
156
[งานวิจัย (ครู)] เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังการเรียนรู้การฟังการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษจากโปรแกรมแปลภาษาของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวแสงจันทร์ แหล่งหล้า
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 203 ครั้ง
157
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ผังงาน ของประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสุนันทา กสิพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 298 ครั้ง
158
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียน ออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-
ชื่อผู้แต่ง : นายรัตน์พันธ์ เจริญพงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 361 ครั้ง
159
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ (รหัสวิชา 2204-2103) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้กระบวนการ "แบบจับคู่"
-
ชื่อผู้แต่ง : นางวราภรณ์ สารวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 184 ครั้ง
160
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาการพัฒนาการเขียนเว็บไซต์ในงานธุรกิจ ของนักศึกษา ชั้น สบค.1/1 คอมพิวเตอร์
-
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษณ์ กนิษฐพยาฆร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 201 ครั้ง
161
[งานวิจัย (ครู)] การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วิชา งานครัวโรงแรม
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจารึก สุรินทร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 189 ครั้ง
162
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการจัดการและเทคนิคการบริการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
-
ชื่อผู้แต่ง : นางพรวิไล สุวรรณโชติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 184 ครั้ง
163
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ วิชาการพูดในงานอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางมนฤดี สุวรรณกูฏ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 226 ครั้ง
164
[งานวิจัย (ครู)] การปรัปแก้ไขพฤติกรรมการขาดวินัยในตนเองของผู้เรียน โดยใช้เทคนิคการสร้างวินัยในตนเองด้วยวิธีการใช้ "ตัวช่วย" และการเสริมแรงของนักเรียนระดับชั้น ชอร.1 MEP สาขาการโรงแรม
-
ชื่อผู้แต่ง : นางพัชรียา ผิวเงิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 202 ครั้ง
165
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.1/3 แผนกวิชาการโรงแรม
-
ชื่อผู้แต่ง : นางอรสา แถบเกิด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 187 ครั้ง
166
[งานวิจัย (ครู)] ผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดดอกไม้ รหัสวิชา 202406-2006 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสุวรรณี ชัยศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 200 ครั้ง
167
[งานวิจัย (ครู)] ผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดดอกไม้ รหัสวิชา 20406 - 2006 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสุวรรณี ชัยศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 196 ครั้ง
168
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาโปรแกรมกราฟิกพื้นฐาน ของนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
-
ชื่อผู้แต่ง : นายอัครวิชญ์ บุญใส
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 195 ครั้ง
169
[งานวิจัย (ครู)] พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการ หรือโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)
-
ชื่อผู้แต่ง : นายปริญญา ถิระโคตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 190 ครั้ง
170
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการสร้างสรรค์ศิลปะจากแรงบันดาลใจในท้องถิ่น
-
ชื่อผู้แต่ง : นายธวัชชัย หอมทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 153 ครั้ง
171
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการสร้างสรรค์ศิลปะจากแรง

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 209 ครั้ง
172
[งานวิจัย (ครู)] ความต้องการครูที่พึ่งประสงค์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
-
ชื่อผู้แต่ง : นายชิตณรงค์ อักษรศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 192 ครั้ง
173
[งานวิจัย (ครู)] กรอบ 4 ช่อง ช่วยกำหนดสัดส่วนและขาดในการวาดภาพคนเต็มตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่ 3 สำขาวิจิตรศิลป์
-
ชื่อผู้แต่ง : นายเศรษฐศาสตร์ อุปมายันต์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 178 ครั้ง
174
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของ นักเรียน ปวส.1 วิจิตรศิลป์
-
ชื่อผู้แต่ง : นายสุระชาติ พละศักดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 196 ครั้ง
175
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์จากความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนาสื่อมัลติมิเดียในรายวิชาโครงการ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางรติภัทร จันทร์ส่อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 186 ครั้ง
176
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานวิชากราฟิกแอนิเมชั่นของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2
-
ชื่อผู้แต่ง : นายสุริยา จันทร์ส่อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 180 ครั้ง
177
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2
-
ชื่อผู้แต่ง : นายเสกสัณห์ สิงห์แก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 205 ครั้ง
178
[งานวิจัย (ครู)] การเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดีย ในรายวิชา การออกแบบตกแตงภายในบ้านพักอาศัย ของนักศีกษาระดับชั้น สคต.1
-
ชื่อผู้แต่ง : นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 169 ครั้ง
179
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาจินตนาการด้วยสีน้ำ ในรายวิชา วาดเขียนสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับชั้น สศต.1/2
-
ชื่อผู้แต่ง : นายธีระพล ลครลำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 157 ครั้ง
180
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน รหัส 3216-2003 ของนักศึกษา ระดับชั้น สบจศ.1/2
-
ชื่อผู้แต่ง : นางกัญปพิมพ์ กนิษฐพยาฆร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 182 ครั้ง
181
[งานวิจัย (ครู)] การปรับพฤติกรรมการส่งงานล่าช้า วิชาการจัดเก็บเอกสาร โดยใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก ของนักเรียนระดับ ปวช.2
-
ชื่อผู้แต่ง : นางปรมาภรณ์ นามเฑียร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 183 ครั้ง
182
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกปฏิบัติการลงทะเบียนของนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางจตุพร ชาติบัวหลวง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 192 ครั้ง
183
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่ออนเป็นรายบุคคล (TAI) เรื่องการวางแผนและการเขียนโครงการฝึกอบรม วิชาเทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเทียมจันทร์ สวนเข้ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 221 ครั้ง
184
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบเจตคติการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นของนักเรียนสาขาวิชาพณิชยการ ชั้นปีที่ 1
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุรภี ทองเสริม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 167 ครั้ง
185
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับชอบการส่งงานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอลิณพ์ริศา สุธัมนาถพงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 192 ครั้ง
186
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ดนตรี (รหัสวิชา 2307 - 1004) ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่3
-
ชื่อผู้แต่ง : นายสุริยา จันทร์ส่อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 246 ครั้ง
187
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างชุดการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานสิ่งพิมพ์ (รหัสวิชา 2308 - 2002)ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
-
ชื่อผู้แต่ง : นางรติภัทร จันทร์ส่อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 184 ครั้ง
188
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษาการตีลูกตบของกีฬาแบดมินตัน สำหรับนักเรียน ปวช.1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรธนันท์ รักษาศีล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 175 ครั้ง
189
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการพิมพ์จดหมายธุรกิจวิชาเครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยใช้แบบฝึกหัดทักษะของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอลิณพ์ริศา สุธัมนาถพงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 197 ครั้ง
190
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ TGT เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุธารัตน์ ศรีทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 199 ครั้ง
191
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องการบันทึกบัญชีกิจการซื้อขายสินค้ารายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยวิธีการสอนซ่อมเสริม
-
ชื่อผู้แต่ง : นางบังอร พันธ์โสภา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 263 ครั้ง
192
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อครูผู้สอนรายวิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ (2200-2004) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2
-
ชื่อผู้แต่ง : นายสง่า ศิริบูรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 220 ครั้ง
193
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ LT เรื่องการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำวุ้นมะพร้าวจากใบกรุงเขมากลิ่นใบเตย วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
-
ชื่อผู้แต่ง : นายภูมิกมล พลอำนวย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 210 ครั้ง
194
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื้องมือวัดและประเมินผลรายวิชาการบัญชีภาษีอากร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัชนี ตันติเศรษฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 189 ครั้ง
195
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 รหัสวิชา 3201-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
-
ชื่อผู้แต่ง : นางมะลิวรรณ ราชกรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 195 ครั้ง
196
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมกันคิด (Numbered Heads Togerther : NHT) เรื่องความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการควบคุมภายใน วิชาการสอบบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดิษยา จำนงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 199 ครั้ง
197
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยการใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวกในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000 - 1301)
-
ชื่อผู้แต่ง : นางบังอร ไตรศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 184 ครั้ง
198
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิคกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together :LT) เรื่องต้นทุนงานสั่งทำ วิชาการบัญชีต้นทุน 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสุมาลี แก้วโวหาร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 269 ครั้ง
199
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิคการสอนนแบบ TAT เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า วิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1
-
ชื่อผู้แต่ง : นางเสาวณี แสนทวีสุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 202 ครั้ง
200
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาพฤติกรรมการมีสติ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรับ ร.๙ ในรายวิชาภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี ระดับชั้น ชพบ.๓/๒ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางอนุธิดา ดาโรจน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 196 ครั้ง
201
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาพฤติกรรมการมีสติ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรับ ร.๙ ในรายวิชาบริษัทจำกัด ระดับชั้น ชพบ.๓/๖ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสุดสวาท จันโทวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 182 ครั้ง
202
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยแบบเรียนและชุดฝึกออนไลน์ Smart Choice นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัชรีวรรณา กอสมานชัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 178 ครั้ง
203
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มเป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักศึกษาในการเรียน วิชาศิลปะการจัดตำแต่งสถานที่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
-
ชื่อผู้แต่ง : นายอนุชิต วันโท
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 209 ครั้ง
204
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมกันคิด (Numbered Heads Togerther : NHT) เรื่องการฝากขาย วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสุพัตรา วงศ์วิศาลพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 182 ครั้ง
205
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีของนักศึกษา ระดับชั้น สบค.1/2
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวลำแพน นามจำปา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 191 ครั้ง
206
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสุนันทา กสิพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 202 ครั้ง
207
[งานวิจัย (ครู)] เจตคติด้านวินัยในห้องเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค ของนักเรียนระดับ ปวช.3/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณิชาภัทร สุวรรณกูฏ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 204 ครั้ง
208
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมสสำนักงานขั้นสูง
-
ชื่อผู้แต่ง : นางพิทยาภรณ์ เลิศกระโทก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 182 ครั้ง
209
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอรุณี ตั้งตระกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 212 ครั้ง
210
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รายวิชางานส่วนหน้าโรงแรม
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอวิกา สีทาน้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 217 ครั้ง
211
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนอกเวลาของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวลักขณา แสนสีดา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 224 ครั้ง
212
[งานวิจัย (ครู)] ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมยูทิลิตี้ ด้วยโปรแกรม quiznetic ของนักเรียนระดับชั้น ชพค.2/1
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจันทร์จุฬา อินทวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 278 ครั้ง
213
[งานวิจัย (ครู)] ผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดดอกไม้ รหัสวิชา 2701 - 2120 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสุวรรณี ชัยศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 170 ครั้ง
214
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น สคอ.1/3 ในการไม่ส่งงาน/การบ้าน
-
ชื่อผู้แต่ง : นายนที ผาสุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 241 ครั้ง
215
[งานวิจัย (ครู)] การใช้แบบฝึกหัดทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกี่ยวกับการบันทึกรายการและการจัดทำรายการงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ วิชา การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (2201 - 2106)
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววริยดา บริพันธุ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 235 ครั้ง
216
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื้องมือวัดและประเมินผลรายวิชาการบัญชีภาษีอากร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัชนี ตันติเศรษฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 174 ครั้ง
217
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เรื่องมารยาทชาวพุทธ ที่สอนโดยใช้บทเรียนด้วยตัวเอง
-
ชื่อผู้แต่ง : นางชุลีพร สวรรค์ตรานนท์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 214 ครั้ง
218
[งานวิจัย (ครู)] การปรับแก้ไขพฤติกรรมการขาดวินัยในตนเองของผู้เรียนโดยใช้เทคนิคการสร้างวินัยในตนเองด้วยวิธีการใช้ "ตัวช่วย" และการเสริมแรง ของนักศึกษาชั้น ปวส.2
-
ชื่อผู้แต่ง : นายชิตณรงค์ อักษรศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 200 ครั้ง
219
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
-
ชื่อผู้แต่ง : นายเสกสัณห์ สิงห์แก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 195 ครั้ง
220
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนห้อง สบจส.1/2 โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไข รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางณัฐฐยา งามชื่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 187 ครั้ง
221
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอการขาย โดยใช้แบบฝึกการนำเสนอการขาย ระดับชั้น ปวส.1/2 สาขาวิชา การตลาด
-
ชื่อผู้แต่ง : นางประภัสสร คำเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 206 ครั้ง
222
[งานวิจัย (ครู)] รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน เรื่อง แก้ปัญหานักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาการสอบบัญชี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
-
ชื่อผู้แต่ง : นางมยุรี สิงหศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 218 ครั้ง
223
[งานวิจัย (ครู)] เจตคตที่มีต่อตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี
-
ชื่อผู้แต่ง : นายมนตรี ทนงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 188 ครั้ง
224
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน รหัส 3216-2003 ของนักศึกษา ระดับชั้น สบจส.2/1 สาขาการจัดการสำนักงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
-
ชื่อผู้แต่ง : นางกัญพิมพ์ กนิษฐพยาฆร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 206 ครั้ง
225
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อครูผู้สอน รายวิชา หลักการขาย(3200-0002)
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดวงดาว จันทร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 228 ครั้ง
226
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน เรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการจัดการ สำนักงาน โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเทียมจันทร์ สวนเข้ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 188 ครั้ง
227
[งานวิจัย (ครู)] ผลการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่น Pickers เพื่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
-
ชื่อผู้แต่ง : นายคมกริช จุกหอม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 229 ครั้ง
228
[โครงการ] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้กระบวนการ "แบบจับคู่เพื่อนคู่คิด" ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
-
ชื่อผู้แต่ง : นางวราภรณ์ สารวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 196 ครั้ง
229
[งานวิจัย (ครู)] สำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1/2 วิชาการประกอบอาหาร
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจารึก สุรินทร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 198 ครั้ง
230
[งานวิจัย (ครู)] การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงเวลา วิชาการถนอมอาหารเบื้องต้น ระดับ ปวส.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมินทร์ธิดา กุแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 243 ครั้ง
231
[งานวิจัย (ครู)] การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 วิชาการอาหารไทยโบราณ
-
ชื่อผู้แต่ง : นายทิวัตถ์ วงศ์อุทุม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 209 ครั้ง
232
[งานวิจัย (ครู)] เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ชคอ.1/2
-
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤศรัณย์ สีสัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 181 ครั้ง
233
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น สคอ.1/4 ในการไม่ส่งงาน/การบ้าน
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววิไลวรรณ ศรีวิชา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 175 ครั้ง
234
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความระบผิดชอบของนักเรียน ชั้น สคอ.2/2
-
ชื่อผู้แต่ง : นายอภิชัย สาระสิทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 175 ครั้ง
235
[งานวิจัย (ครู)] การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลา วิชาเบเกอร์รี่เบื้องต้น ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางฉันทนา หอมพิกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 199 ครั้ง
236
[งานวิจัย (ครู)] เพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมเขียนแบบ (Sketchup Pro) ของผู้เรียนด้วยวิดีโอสอนการใช้งาน ไฟล์ตัวอย่าง ในรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ของนักศึกษาระดับชั้น ชศบ.2
-
ชื่อผู้แต่ง : นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 194 ครั้ง
237
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมของผู้เรียนด้วยลิงค์สอนออนไลน์ (โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS) ในรายวิชา การตัดต่อวิดีทัศน์ ของนักศึกษาระดับชั้น สศถ.2
-
ชื่อผู้แต่ง : นายธีระพล สีดำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 176 ครั้ง
238
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับการยวิภาคเพื่องานออกแบบด้วยสื่อออนไลน์ในรายวิชา กายวิภาคเพื่องานออกแบบ ของนักศึกษาระดับชั้น สศต.1
-
ชื่อผู้แต่ง : นายธีระพล ลครรำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 198 ครั้ง
239
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับชั้น สบบ.1/5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางนภัสนันท์ จิรปรียาชานนท์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 198 ครั้ง
240
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
-
ชื่อผู้แต่ง : นายอัครวิญช์ บุญใส
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 171 ครั้ง
241
[งานวิจัย (ครู)] พัฒนาสื่อการเรียนการสอน แบบสร้างไฟล์งาน PSD เป็นสื่อการเรียนการสอนและใช้วิธีสอน Step-by-step ในหน่วยที่ 2 เรื่อง พื้นฐานการสร้างภาพกราฟิก ด้วยโปกรแกรม Photoshop วิชาเทคโนโลยีเพื่องานศิลปะของนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ของนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
-
ชื่อผู้แต่ง : นายปริญญา ถิระโคตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 166 ครั้ง
242
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับชั้น สบค.2/1
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววิภารัตน์ แก้วโยธา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 186 ครั้ง
243
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับชั้น ชพค.1/1
-
ชื่อผู้แต่ง : นายอาคม ศรีพรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 201 ครั้ง
244
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับชั้น สบบ.1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางอรุณรัตน์ ดวงมาลา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 206 ครั้ง
245
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาระดับความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียนที่ห้อง ชพบ.1/6 สาขาการบัญชี วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภาพร แก้วเนตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 216 ครั้ง
246
[งานวิจัย (ครู)] การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักเรียนชั้น ชพบ.1/5
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวฐปนีย์ วงศ์คำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 262 ครั้ง
247
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอัตลัษณ์วิทยาลัยภายใต้ : โครงงานธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม "สร้างวินัยห่อผ้าอนามัยด้วยกระดาษ Reuse"
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศกลรัตน์ อุทธา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 455 ครั้ง
248
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
-
ชื่อผู้แต่ง : นายรัตนพันธ์ เจริญพงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 197 ครั้ง
249
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการขายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก โดยใช้การประเมินจากสภาพจริง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเพ็ญประภา แสงสุขวาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 187 ครั้ง
250
[งานวิจัย (ครู)] การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อการสอนทบทวนเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ เรื่องงบกำไรขาดทุน (Income Statement) งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of financial position) วิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัทธมน ขันเพ็ชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 185 ครั้ง
251
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางพรวิไล สุวรรณโชติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 193 ครั้ง
252
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มเป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักศึกษาในการเรียน วิชาศิลปะการจัดตกแต่งสถานที่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง : นายอนุชิต วันโท
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 223 ครั้ง
253
[งานวิจัย (ครู)] การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาโครงการ Problem - Based Learning in Tourism Project
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวลดารัตน์ บุตรบิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 218 ครั้ง
254
[งานวิจัย (ครู)] เจตคติต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว
-
ชื่อผู้แต่ง : นายวิวัฒน์ วงค์พุทธะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 174 ครั้ง
255
[งานวิจัย (ครู)] การสำรวจการเข้าเรียนสาย ในรายวิชาการดำเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รหัสวิชา 3701 - 1001 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนิชาภา ปรารมภ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 235 ครั้ง
256
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักเรียนขาดความซื่อสัตย์ในการส่งงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ห้อง 1/5 แผนกวิชาการโรงแรม
-
ชื่อผู้แต่ง : นางพัชรนันท์ ทองแดง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 198 ครั้ง
257
[งานวิจัย (ครู)] กิจกรรมส่งเสริมทักษะการพูดโดยเล่าเรื่องจากแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนในการเรียนวิชา การท่องเที่ยวเชิงสุภาพ กรณีศึกษานักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว
-
ชื่อผู้แต่ง : นางเจมณี ทะริยะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 204 ครั้ง
258
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ โดยใช้กระบวนกลุ่ม
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอุรัสยา ไชยดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 219 ครั้ง
259
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในการเรียน วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ กรณีศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอวิกา สีทาน้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 179 ครั้ง
260
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขพฤติกรรมการเข้าเรียนช้า ของนักเรียนระดับชั้น ชคธ.2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสุวรรณี ชัยศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 206 ครั้ง
261
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขพฤติกรรมการเข้าเรียนช้า ของนักเรียนระดับชั้น ชคธ.2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
-
ชื่อผู้แต่ง : นางพรวิไล สุวรรณโชติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 210 ครั้ง
262
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ชคธ.1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
-
ชื่อผู้แต่ง : นายอนุชิต วันโท
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 216 ครั้ง
263
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการชำระเงินค่าเล่าเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ชคอ.3/1
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววิไลวรรณ ศรีวิชา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 201 ครั้ง
264
[งานวิจัย (ครู)] พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊กในการสื่อสารของนักศึกษาระดับชั้น สคอ.2/3
-
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤศรัณย์ ศรีสัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 194 ครั้ง
265
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน นักเรียนระดับชั้น ชคอ.1/1
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอรุณี ตั้งตระกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 199 ครั้ง
266
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการชำระเงินค่าเล่าเรียนของนักเรียน นักเรียนระดับชั้น ชคอ.2/1
-
ชื่อผู้แต่ง : นายอภิชัย สาระสิทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 181 ครั้ง
267
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของ นักเรียนระดับชั้น ชคอ.3/1
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณิชาภัทร สุวรรณกูฏ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 196 ครั้ง
268
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของ นักเรียนระดับชั้น ชคอ.3/2
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจารึก สุรินทร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 174 ครั้ง
269
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฟติกรรมการเรียนให้เป็นผู้วินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้น นักศึกษาระดับชั้น สคอ.1/4
-
ชื่อผู้แต่ง : นางฉันทนา หอมพิกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 191 ครั้ง
270
[งานวิจัย (ครู)] เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวส.2/3
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมินทร์ธิืดา กุแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 177 ครั้ง
271
[งานวิจัย (ครู)] การมีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชาการออกแบบเบื้องต้น
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฐณิชา ศรีดางาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 197 ครั้ง
272
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างจูงใจ ด้วยรางวัล เพื่อเสริมเจตคติที่ดีต่อ วิชาเสื้อการค้า ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางนารีรัตน์ โชติบุตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 201 ครั้ง
273
[งานวิจัย (ครู)] การปรับแก้ไขพฤติกรรมการขาดวินัยในตนเองของผู้เรียน โดยใช้เทคนิคการสร้างวินัยในตนเองด้วยวิธีการใช้ ตัวช่วย และการเสริมแรง
-
ชื่อผู้แต่ง : นางพัชรียา ผิวเงิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 206 ครั้ง
274
[งานวิจัย (ครู)] พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊กในการสื่อสารของนักศึกษาระดับชั้น สคฟ.1/1 - 1/2
-
ชื่อผู้แต่ง : นางอรสา แถบเกิด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 185 ครั้ง
275
[งานวิจัย (ครู)] ผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อตระหนักถึงการไม่ทุจริตในการสอบของนักเรียนระดับ ปวช. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
-
ชื่อผู้แต่ง : นายสุริยา จันทร์ส่อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 191 ครั้ง
276
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการโพสต์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้สื่อภาพยนตร์โฆษณา
-
ชื่อผู้แต่ง : นางรติภัทร จันทร์ส่อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 219 ครั้ง
277
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์กราฟิกในการไม่ส่งงาน/การบ้าน
-
ชื่อผู้แต่ง : นายอัครวิชญ์ บุญใส
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 213 ครั้ง
278
[งานวิจัย (ครู)] การปรับแก้ไขพฤติกรรมการขาดวินัยในตนเองของนักเรียน ชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้เทคนิคการสร้างวินัยในตนเองด้วยวิธีการใช้ ตัวช่วย และการเสริมแรง
-
ชื่อผู้แต่ง : นายชิตณรงค์ อักษรศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 177 ครั้ง
279
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือไม่ส่งการบ้านของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ คณะวิชาศิลปกรรม
-
ชื่อผู้แต่ง : นายเศรษฐศาสตร์ อุปมายันต์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 185 ครั้ง
280
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
-
ชื่อผู้แต่ง : นายเสกสัณห์ สิงห์แก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 178 ครั้ง
281
[งานวิจัย (ครู)] การปรับแก้ไขพฤติกรรมการขาดวินัยในตนเองของผู้เรียน โดยใช้เทคนิคการสร้างวินัยในตนเองด้วยวิธีการใช้ ตัวช่วย และการเสริมแรง
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกมลรัตน์ สุพวงแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 157 ครั้ง
282
[งานวิจัย (ครู)] การส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการวาดภาพ ในวิชาการวาดเขียนสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
-
ชื่อผู้แต่ง : นายธีระพล ลครรำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 183 ครั้ง
283
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหาโดยการใช้วีดีโอ ซีดี Adobe Photoshop CS ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ ของนักเรียนระดับชั้น วศบ.1
-
ชื่อผู้แต่ง : นายธีระพล สีดำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 178 ครั้ง
284
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหาโดยการใช้วีดีโอ ซีดีโปรแกรม sketchup pro 2017 ในรายวิชา โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ นักศึกษาระดับชั้น สศต.1
-
ชื่อผู้แต่ง : นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 166 ครั้ง
285
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้เรียนต่อครูผู้สอน รายวิชาประติมากรรมนูนและลอกตัว รหัสวิชา (2301 - 2006) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3
-
ชื่อผู้แต่ง : นายสุระชาติ พละศักดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 208 ครั้ง
286
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อครูผู้สอน รายวิชาวาดเขียนทิวทัศน์ รหัสวิชา 2301 - 2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)ปีที่ 1
-
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษณา โมคศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 192 ครั้ง
287
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อครูผู้สอน ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ (2001 - 1001) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปีที่ 1
-
ชื่อผู้แต่ง : นายวีระพิศ แฝงจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 212 ครั้ง
288
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
-
ชื่อผู้แต่ง : นายปริญญา ถิระโคตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 244 ครั้ง
289
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหาในการเข้าชั้นเรียนำม่ตรงตามเวลาของนักเรียน ชั้น ปวช.1 แผนกวิชา วิจิตรศิลป์ ในรายวิชาภาพพิมพ์สกรีน โดยใช้วิธีการสอบถามและสัมภาษณ์เพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา
-
ชื่อผู้แต่ง : นายชัชวนันท์ จันทรขุน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 240 ครั้ง
290
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่องของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการโรงแรม ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
-
ชื่อผู้แต่ง : นางมนฤดี สุวรรณกูฎ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 171 ครั้ง
291
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างเพจขายสินค้าออนไลน์เพื่องานธุรกิจ สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสุพัตรา ทรัพย์ศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 191 ครั้ง
292
[งานวิจัย (ครู)] การประเมินความพึงพอใจในการเยี่ยมเว็บไซต์ ของนักศึกษา ชั้น สบค.1/3 ที่จัดทำเป็นผลงานในการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางพิทยาภรณ์ เลิศกระโทก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 167 ครั้ง
293
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเชียนโปรแกรมแบบทางเลือกหรือมีเงื่อนไข รายวิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสุดฤดี ประทุมชาติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 217 ครั้ง
294
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างเว็บไซต์ในงานธุรกิจ วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ ของนักศึกษา ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
-
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษณ์ กนิษฐพยาฆร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 193 ครั้ง
295
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานอาหาร (3404 - 2131) โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
-
ชื่อผู้แต่ง : นายคมกริช จุกหอม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 183 ครั้ง
296
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้แอฟพลิเคชั่น Kahoot ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวลำแพน นามจำปา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 213 ครั้ง
297
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของเอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจันทร์จุฬา อินทวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 204 ครั้ง
298
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชา การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด รหัสวิชา 2204 - 2007 เรื่อง การสร้างโปรแกรมคำศัพท์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
-
ชื่อผู้แต่ง : นายอนรรฆ บุบผาวัลย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 233 ครั้ง
299
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์ ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
-
ชื่อผู้แต่ง : นายรัตนพันธ์ เจริญพงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 206 ครั้ง
300
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการเรียนรู้วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพสำหรับนักเรียน ชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education
-
ชื่อผู้แต่ง : นายสง่า คำอุ่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 194 ครั้ง
301
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา (2204 - 2108) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
-
ชื่อผู้แต่ง : นางวราภรณ์ สารวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 184 ครั้ง
302
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาการพดจาไม่สุภาพของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางเพชรัตน์ บัวทุม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 197 ครั้ง
303
[งานวิจัย (ครู)] แก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา โดยวิธีปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของผู้เรียนของผู้เรียน
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวฐปนีย์ วงศ์คำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 190 ครั้ง
304
[งานวิจัย (ครู)] แก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา โดยวิธีปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของผู้เรียนของผู้เรียน
-
ชื่อผู้แต่ง : นายอาคม ศรีพรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 210 ครั้ง
305
[งานวิจัย (ครู)] การสำรวจการเข้าเรียนสายและพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น สบค.1/1 ในรายวิชาการบริหารคุณภาพในองค์การ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางอรุณรัตน์ ดวงมาลา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 282 ครั้ง
306
[งานวิจัย (ครู)] การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2/3 แผนกวิชาการบัญชี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางนภัสนันท์ จิรปรียาชานนท์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 199 ครั้ง
307
[งานวิจัย (ครู)] แก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาโดยวิธีปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของผู้เรียน
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภาพร แก้วเนตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 187 ครั้ง
308
[งานวิจัย (ครู)] การสำรวจการเข้าเรียนสายและพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น สบจส.1/1 ในรายวิชาการบริหารคุณภาพในองค์การ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววิภารัตน์ แก้วโยธา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 200 ครั้ง
309
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001 - 2001 ของนักศึกษา ระดับชั้น สบจส.2/1 และ สบจส.2/2 สาขาการจัดการสำนักงาน คณะบริหารธุรกิจ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางกัญปพิมพ์ กนิษฐพยาฆร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 201 ครั้ง
310
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น ของนักเรียนสาขาวิชาพณิชยการ ชั้นปีที่ 1
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุรภี ทองเสริม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 195 ครั้ง
311
[งานวิจัย (ครู)] การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนห้อง ชพล.2 โดยการใช้แรงเสริมทางบวก
-
ชื่อผู้แต่ง : นางปรมาภรณ์ นามเฑียร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 187 ครั้ง
312
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการเลขานุการ โดยการใช้เสริมแรงทางบวก
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอลิณพ์ริศา สุธัมนาถพงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 179 ครั้ง
313
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของห้อง สบจส.2/2 โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไข วิชาหลักการติดต่อสื่อสาร
1
ชื่อผู้แต่ง : นางณัฐฐยา งามชื่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 178 ครั้ง
314
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของห้อง สบจส.2/2 โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไข วิชาหลักการติดต่อสื่อสาร
1
ชื่อผู้แต่ง : นางณัฐฐยา งามชื่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 145 ครั้ง
315
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาในรายวิชา การจัดการการขนส่ง ระดับชั้น ปวส.1 การจัดการโลจิสติกส์
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเพ็ญประภา แสงสุขวาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 289 ครั้ง
316
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมในการไม่ส่งงาน/ส่งการบ้าน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวประภาพร นัยจิตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 253 ครั้ง
317
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ SWOT โดยใช้ผังความคิด (Mind map) ในรายวิชา การตลาดบริการของนักศึกษาชั้น ปวส.1/1 สาขาวิชาการตลาด
-
ชื่อผู้แต่ง : นางประภัสสร คำเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 207 ครั้ง
318
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/4 สาขาวิชาการตลาด โดยการใช้เสริมแรงทางบวก
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศกลรัตน์ อุทธา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 189 ครั้ง
319
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อครูผู้สอน รายวิชาการจัดแสดงสินค้า (2202 - 2007) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดวงดาว จันทร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 179 ครั้ง
320
[งานวิจัย (ครู)] พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขาย 2 รหัส 3200 - 1005 เรื่องการปฏิบัติงานขายตามกระบวนการขายและการบริการลูกค้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสุนทรี คณวิวัฒนากูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 194 ครั้ง
321
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักเรียนเขียนศัพท์ทางการตลาดไม่ถูกต้อง
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ เขม้นดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 205 ครั้ง
322
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี โดยการสอนแบบจิ๊กซอร์
-
ชื่อผู้แต่ง : นางราณี ศรีสุรนารี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 276 ครั้ง
323
[งานวิจัย (ครู)] สภาพคล่องทางการเงินที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารเจ้าหนี้การค้า : กรณีศึกษากิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวฐานิดา อุทธา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 183 ครั้ง
324
[งานวิจัย (ครู)] รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน : เรื่องการแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ทันเพื่อนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาการสอบบัญชี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2
-
ชื่อผู้แต่ง : นางมยุรี สิงหศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 175 ครั้ง
325
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นรายวิชา การบัญชีชั้นสูง 2 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี โโยใช้แบบฝึกทักษะ
-
ชื่อผู้แต่ง : นางบังอร พันธ์โสภา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 230 ครั้ง
326
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 (3201 - 2005) ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสุพัตรา วงศ์วิศาลพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 168 ครั้ง
327
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาชุดฝึกทักวิชาการบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย เรื่อง ดอกเบี้ยที่เกิดจากการขายผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางเสาวณี แสนทวีสุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 268 ครั้ง
328
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัชนี ตันติเศรษฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 166 ครั้ง
329
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะโดยใช้ชุดการสอนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางอนุธิดา ดาโรจน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 201 ครั้ง
330
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง วงจรการบันทึกบัญชีต้นทุนสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสุมาลี แก้วโวหาร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 218 ครั้ง
331
[งานวิจัย (ครู)] การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ เรื่องการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันเกี่ยวกับรายการปรับปรุงบัญชี วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 โดยการทบทวนเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับ ปวช. (ปีที่ 1 )
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัทธมน ขันเพ็ชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 161 ครั้ง
332
[งานวิจัย (ครู)] การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับรายการปรับปรุงรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 (2200 - 1003)
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววริยดา บริพันธุ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 188 ครั้ง
333
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชพบ.3/5) สาขาวิชาการบัญชี โดยการใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวด
-
ชื่อผู้แต่ง : นายมนตรี ทนงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 202 ครั้ง
334
[งานวิจัย (ครู)] รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน : เรื่องการแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาการสอบบัญชี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดิษยา จำนงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 273 ครั้ง
335
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์รายการค้า
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววนิดา สุภสร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 180 ครั้ง
336
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์รายการค้า
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววนิดา สุภสร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 196 ครั้ง
337
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะรายการปรับปรุงบัญชี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววนิดา สุภาสร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 156 ครั้ง
338
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน รหัสวิชา 3200 - 0005 ชั้น ปวส.1 สาขาการบัญชี ปีการศึกษา 2561
-
ชื่อผู้แต่ง : นางมะลิวรรณ ราชกรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 168 ครั้ง
339
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด เรื่อง การเลิกกิจการโดยใช้ชุดการสอน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสุดสวาท จันโทวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 195 ครั้ง
340
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชนี พงษ์ศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 193 ครั้ง
341
[งานวิจัย (ครู)] รายงานการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (3000 - 1208) โดยการใช้การสอนแบบระดมสมอง
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวแสงจันทร์ แหล่งหล้า
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 195 ครั้ง
342
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการแปลด้วยแบบฝึกหัดออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานบัญชีสำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการบัญชี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัชรีวรรณา กอสมานชัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 197 ครั้ง
343
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยใช้สถานการณ์จำลอง รายวิชาการอ่านสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน
-
ชื่อผู้แต่ง : นายนิรุตติ์ การภักดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 185 ครั้ง
344
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนอกเวลาของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวลักขณา แสนสีดา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 179 ครั้ง
345
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน ปวช.1/1 อาหารและโภชนาการ เรื่อง พอลิเมอร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะ
-
ชื่อผู้แต่ง : นายอุรุพงศ์ เทศนา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 217 ครั้ง
346
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อกระเป๋าจากซองกาแฟโดยใช้โครงงานเป็นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี
-
ชื่อผู้แต่ง : นายภูมิกมล พลอำนวย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 200 ครั้ง
347
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เรื่อง โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยใช้แผนจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
-
ชื่อผู้แต่ง : นายชัยทวี แสวงวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 237 ครั้ง
348
[งานวิจัย (ครู)] รายงานการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีี่มีคุณภาพการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม (2000 - 1406) เรื่องรายงานการซื้อและการขาย โดยใช้วิธีการสอนแบบปฏิสัมพันธ์
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอุไล ป้องเพชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 404 ครั้ง
349
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL)
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุธารัตน์ ศรีทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 192 ครั้ง
350
[งานวิจัย (ครู)] การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน วิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 สาขาวิชาการโรงแรม
-
ชื่อผู้แต่ง : นางบังอร จันโทวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 184 ครั้ง
351
[งานวิจัย (ครู)] ความต้องการของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนลีลาศในวิชาการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อสุขภาพและสังคม
-
ชื่อผู้แต่ง : นางพรธนนันท์ รักษาศีล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 188 ครั้ง
352
[งานวิจัย (ครู)] การปรับแก้ไขพฤติกรรมการขาดวินัยในตนเองของผู้เรียน โดยใช้เทคนิคการสร้างวินัยในตนเองด้วยวิธีการใช้ "ตัวช่วย" และการเสริมแรง สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
-
ชื่อผู้แต่ง : นางบังอร ไตรศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 197 ครั้ง
353
[งานวิจัย (ครู)] การปรับแก้ไขพฤติกรรมการขาดวินัยในตนเองของผู้เรียนโดยใช้เทคนิคการสร้างวินัยในตนเองด้วยวิธีการใช้ "ตัวช่วย" และการเสริมแรง
-
ชื่อผู้แต่ง : นางนฤมล ดวงแสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 200 ครั้ง
354
[งานวิจัย (ครู)] การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานระดับ ปวช1 พาณิชยการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
-
ชื่อผู้แต่ง : นางชุลีพร สวรรค์ตรานนท์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 202 ครั้ง
355
[งานวิจัย (ครู)] รายงานการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีคุณภาพการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ (3000 - 1404) เรื่องความน่าจะเป็น โดยการใช้การสอนแบบระดมสมอง
-
ชื่อผู้แต่ง : นางจันทรักษ์ ธนาคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 171 ครั้ง
356
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาแบดมินตันโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
-
ชื่อผู้แต่ง : นายภูสิทธิ แก่นแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 197 ครั้ง
357
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยให้คล่องสำหรับนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี (ชพบ.1/5)
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภาพร นาสินส่ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 193 ครั้ง
358
[งานวิจัย (ครู)] การปรับแก้ไขพฤติกรรมการขาดวินัยในตนเองของผู้เรียน โดยใช้เทคนิคการสร้างวินัยในตนเองด้วยวิธีการใช้ "ตัวช่วย" และการเสริมแรง สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
-
ชื่อผู้แต่ง : นายพันธกานต์ สายแสียง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 182 ครั้ง
ค้นพบทั้งหมด 358 เรื่อง